Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.taxografos.gr, www.tachostratos.com και www.e-tacho.gr (εφεξής από κοινού ή μεμονωμένα «ο διαδικτυακός τόπος») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ (εφεξής «η εταιρεία μας»), η οποία εδρεύει ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΚΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ηλεκτρονική διεύθυνση tacho.stratos@gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 752 735). Με την είσοδό του στον ως άνω διαδικτυακό τόπο ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και να συνεχίσει την πλοήγησή του στις σελίδες/υπηρεσίες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Με την πλοήγηση στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης έχει λάβει γνώση των κατωτέρω όρων χρήσης, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του σε αυτόν. Η εταιρεία μας δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ελέγχει ανά τακτά διαστήματα, εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Εφόσον ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να απέχει από κάθε πλοήγηση στις σελίδες/υπηρεσίες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

Χρήση του δικτυακού τόπου – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Ο ως άνω διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2121/93, όπως ισχύει. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σκίτσων, βίντεο, κειμένων, εργαλείων και υπολογιστών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του ως άνω διαδικτυακού τόπου και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία του και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τόσο της εθνικής (N.2472/97 όπως ισχύει) όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΚ 2016/679). Για τον λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη παρά μόνο, εάν τις παρέχει ο ίδιος οικειοθελώς. Δεν απαιτείται κοινοποίηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο ως άνω διαδικτυακό τόπο ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Δεδομένα του επισκέπτη, τα οποία μεταφέρονται αυτομάτως στον web διακομιστή της εταιρείας μας, κατά την χρήση του ως άνω διαδικτυακού τόπου, όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου (internet provider), οι ιστοσελίδες μέσω των οποίων ο επισκέπτης συνδέθηκε στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεται με αφετηρία τον δικό μας διαδικτυακό τόπο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του (IP address), δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του επισκέπτη παρά μόνο για στατιστικούς λόγους ενώ ο επισκέπτης παραμένει ανώνυμος.

Ο επισκέπτης παρέχει προσωπικά του δεδομένα μόνο εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες πελατών του εν λόγω διαδικτυακού τόπου. Στην περίπτωση αυτή ο  επισκέπτης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλει είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσει την εταιρεία μας ώστε τα στοιχεία εγγραφής που διατηρούνται να είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά είναι: όνομα και επώνυμο του πελάτη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα, διεύθυνση, πόλη, χώρα, περιφέρεια/περιοχή, κωδικός πρόσβασης. Τα στοιχεία που καλείται προαιρετικά να συμπληρώσει ο επισκέπτης κατά την εγγραφή του είναι: αριθμός φαξ, επωνυμία, δεύτερη διεύθυνση, ταχυδρομικός κωδικός. Επίσης, κατά τη διαδικασία εγγραφής ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει το ενημερωτικό μας δελτίο.

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα αλλά χωρίς τα ως άνω “υποχρεωτικά” στοιχεία δεν είναι δυνατή η εγγραφή του ως πελάτη και θα δικαιούται απλά να περιηγηθεί στον διαδικτυακό τόπο έχοντας τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη και όχι του εγγεγραμμένου πελάτη. Ειδικά για την υπηρεσία του ενημερωτικού δελτίου, εάν ο επισκέπτης επιθυμεί την διακοπή της αποστολής του θα του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνει, να κάνει αυτόματη διαγραφή μόνο από την υπηρεσία αυτή.

Με την εγγραφή του στο εν λόγω διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, o πελάτης δίνει ρητά την συγκατάθεσή του όπως τα προσωπικά του δεδομένα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει ο πελάτης κατά την εγγραφή του, τα οποία διατηρούνται σε βάση δεδομένων σε έναν διακομιστή, τυγχάνουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την διεκπεραίωση των παραγγελιών που θα θέτει ο πελάτης καθώς και για την ενημέρωσή του. Τα δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Η εταιρεία μας θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη με βάση την ανωτέρω συγκατάθεσή του για τον προαναφερόμενο σκοπό έως ότου ο πελάτης ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ή εναντιωθεί στην επεξεργασία. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας πραγματοποιούνται βάσει αυτής έως την ανάκλησή της. Τα δεδομένα του πελάτη θα διατηρηθούν για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού.

 

Η εταιρεία μας καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη  και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Οι πελάτες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με την χρήση του προσωπικό τους κωδικού πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Οι πελάτες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, οι πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.

Cookies

Ο ως άνω διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη κατά τη διάρκεια της περιήγησής του σε δικτυακούς τόπους με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου και για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Έναρξη/Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών 

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρεία μας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του επισκέπτη για οποιαδήποτε ζημία προήλθε λόγω αυτής της διακοπής.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους 

Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται όλοι υπό τον έλεγχο της εταιρείας μας και συνεπώς η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο- Δωσιδικία 

Τους παρόντες όρους χρήσης και την χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου διέπει το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου ή για την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Όροι Αποστολής και Επιστροφής

Γενικές Πληροφορίες Παράδοσης

 • Γίνεται παράδοση σε όλη την Ελλάδα
 • Όλες οι ζημιές πρέπει να αναφέρονται μέσα σε 48 ώρες χωρίς καμία εξαίρεση
 • Τα ανεπιθύμητα προϊόντα πρέπει να αναφέρονται και να επιστρέφονται μέσα σε 7 ημέρες  χωρίς εξαίρεση.
 • Οι παραδόσεις συνήθως φθάνουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ωρών 9 π.μ. έως 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Απαιτείται η υπογραφή σας στην παράδοση και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι κάποιος είναι διαθέσιμος για να υπογράψει την ημέρα της παράδοσης.
 • Μπορείτε να παρακολουθείτε την παράδοση των εμπορευμάτων σας, αφού σας αποσταλεί ο αριθμός της παραγγελία σας.
 • Μπορείτε να εισάγετε μια ξεχωριστή διεύθυνση αποστολής για την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια της αγοράς στην ιστοσελίδα.
 • Η αποστολή των προϊόντων σας θα γίνεται μετά την έγκυρη πληρωμή σας.

Τρόποι Αποστολής

 1. Μέσω ELTA COURIER

Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες μέρες

 

 1. Παραλαβή από κατάστημα

Δεν πληρώνεται έξοδα αποστολής

Παράδοση προϊόντων

Αν η παραγγελία σας γίνει έως τις 14:00 σε εργάσιμη ημέρα η αποστολή γίνεται την ιδιά ημέρα και παραλαμβάνεται την επόμενη εφ’ όσον είναι με ΕΛΤΑ Courier.

-Η παράδοση γίνεται σε 24 ώρες στις πόλεις.

-Σε 48 ώρες σε απομακρυσμένες περιοχές, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα.

Για παραγγελίες που έγιναν έως τις 14:00 (Δευτέρα έως και Παρασκευή) με παράδοση στην Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα η παραγγελία παραδίδεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περιόδους καιρικών φαινομένων ή απεργιών που επηρεάζουν τις μεταφορές.

Σε περίπτωση που λείπει κάποιο προϊόν από τη παραγγελία σας, παρακαλώ καλέστε μας στο 2310 752 735 για να σας βρούμε αμέσως λύση. Αν το λάθος έχει γίνει από την αποθήκη μας, θα σας στείλουμε το είδος το συντομότερο χωρίς καμία επιβάρυνση.

Αν είναι προϊόν το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στις αποθήκες μας, θα σας ενημερώσουμε για το πότε το περιμένουμε και για το αν θα υπάρξει κάποια πιθανή επιβάρυνση για τη μεταφορά.

Επιστροφές & Πολιτική Επιστροφής

Η επιστροφή & αλλαγή των προϊόντων γίνεται με αντικατάσταση άλλου προϊόντος με ίσο ποσό. Η επιστροφή θα γίνεται με δικά σας έξοδα αποστολής.

Είστε υπεύθυνοι για τυχόν επιστρεφόμενα προϊόντα έως ότου φθάσουν στην αποθήκη μας, για αυτό συνιστούμε τα προϊόντα να επιστρέφονται συσκευασμένα με τον ίδιο τρόπο που τα παραλάβατε.

Για να κάνετε μια επιστροφή, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη υπηρεσία παράδοσης.

• Σημείωση: Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία.

 • Τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι σε βάρος του καταναλωτή με τη διεύθυνση που αναγράφεται στη συσκευασία.
 • Παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό παραγγελίας σας στο κουτί.

Ελαττωματικά προϊόντα

Εάν κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου εγγύησης, και απαιτείται εγκατάσταση αντικατάσταση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα δοκιμάσουμε το προϊόν σας για να επιβεβαιωθούμε ότι είναι ελαττωματικό, παρακαλούμε να επιστρέψετε τα προϊόντα με την ίδια διαδικασία όπως αναφέρουμε στο «Επιστροφές & Πολιτική Επιστροφής», μετά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα των δοκιμών που θα κάνουμε θα σας στείλουμε ένα νέο αντικαταστάτη.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Αν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν αποσταλεί, θα σας παρακαλέσουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα σε 2 ώρες. Αν όμως η ακύρωση γίνει αφού έχει αποσταλεί η παραγγελία παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα, όπως αναφέρεται «Επιστροφές & Πολιτική-Επιστροφής».
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το δικαίωμά σας να ακυρώσετε ή να επιστρέψετε τα προϊόντα, δεν ισχύει για τα προϊόντα που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.