τύποι ταχογράφων νομοθεσία

Τύποι ταχογράφων που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε οχήματα (ΕK) αριθ. 561/2006.

Οδηγίες σχετικά με τους τύπους ταχογράφων που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε οχήματα ταξινομημένα σε Κράτος-μέλος τα οποία χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά επιβατών και αγαθών και για τους οποίους εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 561/2006.

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με τους τύπους ταχογράφων που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε οχήματα ταξινομημένα σε Κράτος-μέλος τα οποία χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά επιβατών και αγαθών και για τους οποίους εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 561/2006.

ΣΧΕΤ.: Το MOVE/C1/16-03-2018 έγγραφο Οδηγιών της Γενικής Διεύθυνσης για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές (Διεύθυνση Γ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετά από ερωτήματα πολιτών και Υπηρεσιών, σχετικά με τον τύπο των ταχογράφων και των εξαρτημάτων τους, που πρέπει να είναι εγκατεστημένοι ή να εγκαθίστανται σε οχήματα του θέματος σε περίπτωση αντικατάστασης ή επισκευής τους, σας ενημερώνουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό της Γενικής Διεύθυνσης για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές της (ΕΕ) δίνονται οδηγίες για τα ερωτήματα του θέματος.

Α. Χρονολογική επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας σχετικά με τους ταχογράφους

– Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου καθόρισε την υποχρέωση εγκατάστασης και χρήσης ταχογράφων. Το παράρτημα Ι περιείχε τις τεχνικές απαιτήσεις για τον αναλογικό ταχογράφο.

– Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρόσθεσε το παράρτημα Ι Β στον κανονισμού 3821/85. Το υπόψη παράρτημα καθόρισε τις τεχνικές απαιτήσεις για τον ψηφιακό ταχογράφο (1ης έκδοσης). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 της Επιτροπής τροποποίησε το εν λόγω παράρτημα.

– Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προσδιόρισε ότι τα οχήματα που τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά θα πρέπει να διαθέτουν ταχογράφο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι Β από την 1η Μαΐου 2006.

-Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2009 της Επιτροπής εισήγαγε τους ψηφιακούς ταχογράφους 2ης και 3ης έκδοσης τροποποιώντας περαιτέρω το παράρτημα Ι Β. Από την 1η Οκτωβρίου 2011 ορισμένες από τις τροποποιήσεις του, άρχισαν να ισχύουν (ψηφιακοί ταχογράφοι 2ης έκδοσης). Από την 1η Οκτωβρίου 2012 και οι υπόλοιπες τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι Β έγιναν εφαρμοστέες (ψηφιακοί ταχογράφοι 3ης έκδοσης).

– Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατήργησε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006. Επανέλαβε τη γενική υποχρέωση εγκατάστασης και χρήσης ταχογράφων και εισήγαγε την έννοια του «ευφυούς ταχογράφου».

– Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/799 της Επιτροπής, στο παράρτημά του I C, καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τον «ευφυή ταχογράφο». Προβλέπει επίσης ότι οι ταχογράφοι πλην των ευφυών ταχογράφων εξακολουθούν, όσον αφορά στην κατασκευή, στη δοκιμή, στην εγκατάσταση,στην επιθεώρηση, στη λειτουργία και στην επισκευή, να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή του Παραρτήματος IB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, αναλόγως.

Β. Τύπος ταχογράφου που έπρεπε να εγκατασταθεί αρχικά στο όχημα κατά την 1η κυκλοφορία του.

i) Η βασική Αρχή:

Σύμφωνα με το εδάφιο (α) παρ. 2, ενότητα ΙΙ των ανωτέρω σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, ένα όχημα τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά σε ένα Κράτος-Μέλος κατά την ημερομηνία ταξινόμησής του. Επομένως, η ημερομηνία που προσδιορίζει ποια γενιά ταχογράφου και ποια έκδοση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί στο όχημα είναι η ημερομηνία ταξινόμησής του. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν το όχημα κατασκευάστηκε στην Ε.Ε. ή εισάχθηκε από τρίτη χώρα σαν καινούριο ή σαν μεταχειρισμένο.

ii) Κατ΄ εξαίρεση:
Για τους ψηφιακούς ταχογράφους του κανονισμού 1266/2009, σύμφωνα με το εδάφιο (ιβ) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, η ημερομηνία εγκατάστασης και ενεργοποίησης τους, προσδιορίζεται από την χρονική στιγμή που ο ταχογράφος τίθεται σε πλήρη λειτουργία και θέτει σε εφαρμογή όλες του τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών ασφάλειας, μέσω της χρήσης κάρτας συνεργείου, με την εισαγωγή κωδικού ασφαλείας (PIN). Επιπλέον σύμφωνα με το εδάφιο 12.10 του Παραρτήματος 1Β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 3821/1985 μέχρι την κατάργησή του από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και το εδάφιο 3.12.10 του Παραρτήματος 1Γ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/799 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, η ημερομηνία ενεργοποίησης του ψηφιακού ταχογράφου καταγράφεται και ανιχνεύεται από τα αποθηκευμένα δεδομένα βαθμονόμησης, ήτοι την πρώτη τοποθέτηση και βαθμονόμησή στο υπόψη όχημα [αναγνωριζόμενο από τον αριθμό αναγνώρισής του (VIN)]. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας εγκυκλίου δίνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση των ταχογράφων (ημερομηνία εγκατάστασης και ενεργοποίησης ή ημερομηνία ταξινόμησης σε οχήματα ΕΕ, ανάλογα με τον τύπο του ταχογράφου).

Γ. Τύπος ταχογράφου σε περίπτωση αντικατάστασης

Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας δίνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την αντικατάσταση των ταχογράφων ή των κατασκευαστικών τους στοιχείων σε περίπτωση βλάβης τους. Ειδικότερα:

i) Για τα οχήματα μεταφοράς επιβατών κατηγορίας Μ3 με μέγιστο βάρος άνω των 10 τόνων καθώς και στα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων κατηγορίας Ν3, που ταξινομήθηκαν για πρώτη φόρα μετά την 1η Ιανουαρίου 1996 και υπό την προϋπόθεση ότι η μετάδοση των σημάτων προς τη συσκευή ελέγχου με την οποία έχουν εξοπλιστεί γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρικά, σε περίπτωση βλάβης που απαιτείται η αντικατάσταση του ταχογράφου ή των εξαρτημάτων του, αυτή θα γίνεται με ψηφιακό ταχογράφο 3ης έκδοσης. Αυτός καθώς και τα εξαρτήματά του, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1266/2009.
Τονίζεται εδώ ότι κατά την αντικατάσταση του εξοπλισμού ταχογράφου (αποτελούμενου από εποχούμενη μονάδα και αισθητήρα κίνησης) σε ψηφιακό ταχογράφο 3ης έκδοσης θα πρέπει να αντικατασταθούν και οι αισθητήρες κίνησης ώστε ο νέος εξοπλισμός αντικατάστασης να ικανοποιεί μεταξύ άλλων και την απαίτηση 019α του Παραρτήματος Ι Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, για τον εύκολο εντοπισμό της παραποίησης των δεδομένων κίνησης καθώς και την απαίτηση 161α του ιδίου Παραρτήματος, ώστε οι
αισθητήρες κίνησης να αντιδρούν σε μαγνητικό πεδίο, το οποίο δυσχεραίνει την ανίχνευση της κίνησης του οχήματος, ή να προστατεύονται ή να είναι απρόσβλητοι σε μαγνητικά πεδία. Σύμφωνα με την παρ.6 της ενότητας ΙΙ της σχετικής και όσον αφορά την παραπάνω απαίτηση 019α, λόγω τεχνικών δυσκολιών αυτή δεν είναι υποχρεωτική για οχήματα ταξινομημένα πριν την 1 Οκτωβρίου 2012.

ii) Για τα οχήματα που διαθέτουν αναλογικούς ή ψηφιακούς ταχογράφους που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου i, σε περίπτωση βλάβης που απαιτείται η αντικατάσταση του ταχογράφου ή των εξαρτημάτων του, αυτή θα γίνεται με τον τύπο και την έκδοση που αντιστοιχεί στην 1η κυκλοφορία του οχήματος, όπως προσδιορίζεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 1 του Παραρτήματος.

iii) Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά τις 15 Ιουνίου 2019 σε περίπτωση βλάβης που απαιτείται η αντικατάσταση του ταχογράφου ή των εξαρτημάτων του, αυτή θα γίνεται απαραίτητα με ευφυή ταχογράφο.

iv) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται αφορούν στις ελάχιστες που ορίζει η νομοθεσία σε περίπτωση αντικατάστασης. Η εγκατάσταση ταχογράφου νεότερης γενιάς ή έκδοσης από αυτή που προβλέπεται είναι δυνατή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του.

Δ. Πληροφοριακό υλικό – Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Η Γενική Διεύθυνση για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές (Διεύθυνση Γ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει
δημοσιεύσει σχετικές οδηγίες (α΄ σχετ.) στους παρακάτω συνδέσμους:

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/tachograph_en ή απευθείας:
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2018-03/2018-03-16-tachograph-guidelines.pdf

Περίληψη του εγκεκριμένου εξοπλισμού καταγραφής με τις αντίστοιχες εγκρίσεις τύπου ανά έτος, διατίθεται στην ιστοσελίδα:
https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_vehicle_units_status.php.html ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου μας:
https://www.yme.gr/metafores/psifiakos-taxografos/xrisimes-syndeseis

Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται ο Πίνακας του Παραρτήματος με τις τεχνικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση και αντικατάσταση ταχογράφων σε οχήματα ΕΕ σύμφωνα με την ημερομηνία ταξινόμησης ή εγκατάστασης και ενεργοποίησης τους. Οι Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, κατά την διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων δικαιολογητικών για ταχογράφους, θα πρέπει να ελέγχουν την συμμόρφωση με τις αναφερόμενες οδηγίες στην περίπτωση αντικατάστασης των ταχογράφων ή των εξαρτημάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα στοιχεία από το αρχείο των φακέλων των οχημάτων (παλαιότερες βεβαιώσεις ταχογράφων, πρακτικά επιθεωρήσεων, βεβαιώσεις ΚΤΕΟ κλπ.). Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35), παρακαλείται για την ενημέρωση των ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

καυστήρες webasto

Please follow and like us: