Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία μας ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ που εδρεύει ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΚΤΕΟ  (εφεξής «η εταιρεία μας») καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη, τα οποία αυτή συλλέγει κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή χρήση των διαδικτυακών της τόπων (www.tachostratos.com, www.taxografos.gr και www.e-tacho.gr, εφεξής «οι διαδικτυακοί τόποι») καθώς και όταν ο επισκέπτης συναλλάσσεται με το φυσικό της κατάστημα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, τις επιλογές του αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και πώς μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

Η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη στην εταιρεία μας μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης προσωπικών δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθεί ο επισκέπτης να παραχωρήσει τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την εταιρεία μας η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους διαδικτυακούς της τόπους.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων προσωπικών δεδομένων στην εταιρεία μας, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από την εταιρεία μας υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή του επισκέπτη και τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη στους διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας μας ή μέσω της προσωπικής του επαφής με το κατάστημα της εταιρείας μας και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση και κωδικό πρόσβασης, όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ, ΔΟΥ (ως υποχρεωτικά) και δεύτερη διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα (ως προαιρετικά):

β. Δεδομένα και πληροφορίες που παρέχονται από τον επισκέπτη μέσα από τις συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και την επικοινωνία του (μέσω του φυσικού καταστήματος, του ηλεκτρονικού καταστήματος, του τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου) με την εταιρεία μας. Για παράδειγμα, η εταιρεία μας κρατά σημειώσεις από τις συνομιλίες της με τον πελάτη, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που έγιναν, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι ή αφαιρέθηκαν από αυτό.

γ. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο πελάτης με την εταιρεία μας.

δ. Δεδομένα που παρέχει ο πελάτης όταν κάνει εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας.

ε. Δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που κατά προτίμηση επιλέγει συνήθως.

στ. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας της εταιρείας μας.

ζ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής του επισκέπτη.

Κατά περίπτωση η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη:

– Για να ολοκληρώσει τις παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών: Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

– Για την δημιουργία λογαριασμού πελάτη.

– Για την επικοινωνία: η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα του επισκέπτη για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλει ή/και στα τυχόν παράπονα.

– Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.

– Για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας.

Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων του επισκέπτη διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία μας.

 

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων του επισκέπτη από την εταιρεία μας είναι α) η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής σχέσης της εταιρείας μας με τον πελάτη, β) η συγκατάθεση του επισκέπτη, όπου απαιτείται, γ) οι υποχρεώσεις της εταιρίας μας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.) και δ) το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας.


Η εταιρεία μας διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα του επισκέπτη όσο χρειάζεται για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης).

 

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Ο επισκέπτης των διαδικτυακών τόπων της εταιρείας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης.
  • Δικαίωμα πρόσβασης.
  • Δικαίωμα διόρθωσης.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα στη λήθη.
  • Δικαίωμα φορητότητας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.