Κάρτα επιχείρησης ψηφιακού ταχογράφου

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλο με οχήματα τα οποία έχουν εγκατεστημένο ψηφιακό ταχογράφο θα πρέπει να εκδώσουν κάρτα επιχείρησης ψηφιακού ταχογράφου. Με την κάρτα αυτή ο ταχογράφος ξεκλειδώνει και εμφανίζει μια ειδική ένδειξη παρόμοια με ένα μικρό σπιτάκι και επιτρέπει στην επιχείρηση να μεταφορτώσει τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για αρχειοθέτηση και ανάλυση των δεδομένων.

Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας επιχείρησης ψηφιακού ταχογράφου:

α) Πρώτη έκδοση κάρτας

1) Αποδεικτικό είσπραξης / παράβολο

2) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εκπροσώπου της επιχείρησης

3) Φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ.)

4) Φωτοαντίγραφο καταστατικού εταιρείας, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

5) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ( Αν η αίτηση κατατίθεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)

6) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ( Αν η κάρτα παραληφθεί από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)

Ψηφιακός Ταχογράφος

β) Ανανέωση κάρτας

1) Αποδεικτικό είσπραξης / παράβολο

2) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εκπροσώπου της επιχείρησης

3) Φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ.)

4) Φωτοαντίγραφο καταστατικού εταιρείας, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

5) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ( Αν η αίτηση κατατίθεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)

6) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ( Αν η κάρτα παραληφθεί από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)

7) Φωτοαντίγραφο υφιστάμενης κάρτας

γ) Αντικατάσταση κάρτας

1) Αποδεικτικό είσπραξης / παράβολο

2) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εκπροσώπου της επιχείρησης

3) Φωτοαντίγραφο του τεύχους του ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ.)

4) Φωτοαντίγραφο καταστατικού εταιρείας, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

5) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ( Αν η αίτηση κατατίθεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)

6) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ( Αν η κάρτα παραληφθεί από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο)

7) Ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης

8) Φωτοαντίγραφο υφιστάμενης κάρτας

9) Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (Μόνο σε περίπτωση απώλειας κάρτας)

10) Φωτοαντίγραφο δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην αρμόδια αστυνομική αρχή (Μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω κλοπής)

11) Φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων

Προσοχή:

  • Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε την κάρτα λόγω δυσλειτουργίας δεν καταβάλλεται αντίτιμο εφόσον δεν έχουν περάσει έξι μήνες από την έναρξη της κάρτας. Σε κάθε περίπτωση αν η αρχή έκδοσης καρτών διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική τότε η αίτηση απορρίπτεται.
  • Στην περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς – βλάβης – λανθασμένων στοιχείων, η κάρτα παραδίδεται προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.
  • Στην περίπτωση αντικατάστασης λόγω αλλαγής στοιχείων, επιδεικνύεται η ισχύουσα κάρτα κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται στην ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας.

Πηγή Δικαιολογητικών: YME

tacho2safe banner3